Krishna Shakha celebrates Varsha Pratipada Utsav Apr 2019

Krishna Shakha celebrates Varsha Pratipada Utsav

Krishna Shakha, Embu, held its Varsha Pratipada Utsav on Sat 13 Apr.

3 Karyakartas (Shri Kamalji Sharma, Shri Parantapji Joshi, Shri Jayeshji Shah) from Nairobi attended the Utsav whilst on Pravas of Mt Kenya.

The Utsav was held with the parents. All enjoyed at the Utsav, and learnt about Hindu New Year from the Bauddhik (Kamalji)